Betalen en besturen in Huizen

De gemeente krijgt steeds meer taken. Om dat aan te kunnen, werken wij op veel gebieden met andere gemeenten samen. Daarnaast lopen de gemeenten in ’t Gooi zo in elkaar over dat bij veel zaken zoals bouwplannen, milieu, etc. een gezamenlijk beleid nodig is. De PvdA steunt de door de provincie voorgestelde fusie met Laren en Blaricum. Wel is het essentieel dat de drie kernen ieder hun eigen identiteit behouden met sterke buurten en wijken.

De PvdA de politiek dichterbij de inwoners brengen door hen meer te betrekken bij het politieke besluitvormingsproces en betere inspraak te organiseren.

Vanzelfsprekend moet de financiële huishouding van de gemeente op orde zijn, maar sparen is geen doel op zich. De PvdA vindt dat onze inwoners beter moeten kunnen volgen wat er met hun geld gebeurt.

Bij besturen bereiken wij dit door:

 • beter te luisteren naar onze inwoners op (inspraak)bijeenkomsten en vooraf duidelijk te maken hoeveel invloed/inspraak de inwoners het onderwerp hebben
 • een wijkenbeleid met inspraak voor de bewoners via een wijkraad bij de ontwikkelingen en leefbaarheid van hun wijk, zoals  zorg en welzijn, bouwprojecten, verkeersproblemen, groenbeleid, overlast, etc. De wijkraden kunnen worden gevoed via internetpeilingen of een wijk-app en krijgen ondersteuning van professionals.
 • peilingen in de wijk om de gemeenteraad te adviseren over wijkgebonden zaken zoals nieuwbouwprojecten, verkeerssituaties en zorg
 • adviezen van officieel ingestelde participatiegroepen richtinggevend te laten zijn voor de raad
 • als gemeente duidelijker en simpeler met de inwoners te communiceren door bijvoorbeeld gemeenteraadsstukken en andere documenten op de website met één klik toegankelijk en zakelijke contactgegevens van behandelend ambtenaren openbaar te maken
 • het opnemen van een ‘lobbyparagraaf’ bij alle belangrijke besluiten zodat transparant is wie geconsulteerd zijn en welke belangen zijn gewogen
 • door vaker gebruik te maken van het Raadspodium. Bij dit eerder door de PvdA succesvol ingezette middel worden bij geschikte onderwerpen alle belangrijke stakeholders uitgenodigd hun visie te geven en luistert de Raad toe
 • als gemeente te experimenteren met nieuwe bestuursvormen, zoals een politieke markt, (deel)projectgroepen met inwoners ter voorbereiding van grote projecten, en een jaarlijks festival van de democratie met open inloop zonder agenda, waar inwoners hun ideeen kwijt kunnen

Bij betalen bereiken wij dit door:

 • vast te houden aan een sterke budgetdiscipline,maar zo nodig ook  de gemeentelijke reserves aan te spreken
 • bij onderhandelingen over de fusie, maar ook daarna als uitgangspunt te nemen dat deze reserves worden ingezet voor de Huizer inwoners en de kwaliteit van de Huizer samenleving
 • vorming van een nieuw investeringsfonds om toerisme en werkgelegenheid te stimuleren. Dit fonds wordt gevoed uit begrotingsoverschotten en geld dat terugkomt van regionale samenwerkingsverbanden
 • de lasten voor de Huizers laag te houden. De 10% korting op de OZB wordt geschrapt omdat deze alleen voor huiseigenaren geldt en niet voor huurders
 • lokale belastingen met een tegenprestatie (afvalstoffenheffing, rioolretributie en sommige leges) kostendekkend door te berekenen
 • de lokale lasten gelijke tred te laten houden met de inflatie
 • alleen evenwichtig te bezuinigen en daarbij het armoedebeleid buiten schot te latengeen hondenbelasting in te voeren
 • op de website van de gemeente een leesbare en toegankelijke begroting te publiceren waarin voor inwoners makkelijk en snel te vinden is hoe het geld in Huizen wordt besteed

 

 

Stef van der Pas

Stef van der Pas

Stef heeft zitting in de volgende commissies: Algemeen, Bestuur en Middelen (ABM) Plaatsvervangend Lid Fysiek Domein Plaatsvervangend Lid commissie Sociaal Domein.   Geboren: 11-07-1953 Beroep: Oud-politieambtenaar. Politiek: Actief in de PvdA sinds 2015. Burgerlijke Staat: Getrouwd en vier kinderen. Hobby’s: Motorrijden, wandelen met de hond, sporten en fotografie.  Motivatie: Lokale politiek gaat over zaken bij u

Meer over Stef van der Pas